අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2017 ජනවාරි මස 18 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:14 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:21 සිට 13:49 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:21 සිට 01:52 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2017 ජනවාරි මස 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:14 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:49 සිට 15:17 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:52 සිට 03:24 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2017 ජනවාරි මස 20 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:15 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:53 සිට 12:21 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:49 සිට 00:21 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2017 ජනවාරි මස 21 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:15 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:24 සිට 10:53 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:18 සිට 22:49 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2017 ජනවාරි මස 22 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:47 සිට 18:16 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:56 සිට 06:28 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2017 ජනවාරි මස 23 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:57 සිට 09:25 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:47 සිට 21:19 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2017 ජනවාරි මස 24 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:19 සිට 16:47 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:25 සිට 04:57 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2017 ජනවාරි මස 25 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:17 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:23 සිට 13:51 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:23 සිට 01:54 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 Comment |   3,283,021 Views