අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2017 අප්‍රේල් මස 25 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:13 සිට 16:45 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:03 සිට 04:31 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2017 අප්‍රේල් මස 26 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:08 සිට 13:40 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:08 සිට 01:35 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2017 අප්‍රේල් මස 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:40 සිට 15:13 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:35 සිට 03:03 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2017 අප්‍රේල් මස 28 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:35 සිට 12:08 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:40 සිට 00:08 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2017 අප්‍රේල් මස 29 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:02 සිට 10:35 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:13 සිට 22:41 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2017 අප්‍රේල් මස 30 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:46 සිට 18:18 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:29 සිට 05:57 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 Comment |   3,458,543 Views