අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2017 මාර්තු මස 25 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:13 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:14 සිට 10:45 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:18 සිට 22:48 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2017 මාර්තු මස 26 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:12 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:49 සිට 18:21 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:43 සිට 06:11 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2017 මාර්තු මස 27 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:12 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:42 සිට 09:13 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:49 සිට 21:18 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2017 මාර්තු මස 28 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:11 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:17 සිට 16:49 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:13 සිට 04:41 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2017 මාර්තු මස 29 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:11 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:15 සිට 13:49 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:13 සිට 04:41 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2017 මාර්තු මස 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:10 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:46 සිට 15:17 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:43 සිට 03:12 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2017 මාර්තු මස 31 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:10 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:43 සිට 12:14 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:45 සිට 00:14 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2017 අප්‍රේල් මස 01 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:09 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:11 සිට 10:30 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:17 සිට 22:45 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 Comment |   3,406,688 Views