අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2017 ජූලි මස 21 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:43 සිට 12:17 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:50 සිට 00:17 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2017 ජූලි මස 22 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:10 සිට 10:43 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:24 සිට 22:50 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2017 ජූලි මස 23 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:57 සිට 18:31 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:36 සිට 06:02 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2017 ජූලි මස 24 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:36 සිට 09:10 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:57 සිට 21:24 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2017 ජූලි මස 25 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:23 සිට 16:56 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:09 සිට 04:36 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2017 ජූලි මස 26 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:17 සිට 13:50 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:17 සිට 01:43 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2017 ජූලි මස 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:50 සිට 15:23 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:43 සිට 03:10 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2017 ජූලි මස 28 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:43 සිට 12:17 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:50 සිට 00:16 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 Comment |   3,593,331 Views