අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2017 මැයි මස 29 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:26 සිට 09:00 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:48 සිට 21:14 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2017 මැයි මස 30 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:15 සිට 16:49 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:00 සිට 04:27 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2017 මැයි මස 31 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:07 සිට 16:49 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:00 සිට 04:27 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 Comment |   3,509,529 Views