අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2017 පෙබරවාරි මස 20 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:27 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:55 සිට 09:25 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:52 සිට 21:23 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2017 පෙබරවාරි මස 21 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:26 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:23 සිට 16:52 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:25 සිට 04:55 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2017 පෙබරවාරි මස 22 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:26 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:24 සිට 13:53 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:24 සිට 01:54 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2017 පෙබරවාරි මස 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:26 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:53 සිට 15:23 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:54 සිට 03:24 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2017 පෙබරවාරි මස 24 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:25 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:54 සිට 12:23 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:53 සිට 00:24 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2017 පෙබරවාරි මස 25 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:25 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:24 සිට 10:54 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:23 සිට 22:53 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2017 පෙබරවාරි මස 26 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:25 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:53 සිට 18:22 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:53 සිට 06:23 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2017 පෙබරවාරි මස 27 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:24 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:53 සිට 09:23 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:53 සිට 21:23 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 Comment |   3,345,926 Views