අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2018 ජනවාරි මස 23 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:19 සිට 16:47 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:25 සිට 04:57 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2018 ජනවාරි මස 24 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:22 සිට 13:52 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:22 සිට 01:54 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2018 ජනවාරි මස 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:17 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:51 සිට 15:20 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:54 සිට 03:26 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2018 ජනවාරි මස 26 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:17 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:54 සිට 12:23 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:51 සිට 00:22 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2018 ජනවාරි මස 27 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:17 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:26 සිට 10:54 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:20 සිට 22:52 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2018 ජනවාරි මස 28 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:49 සිට 18:17 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:57 සිට 06:29 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2018 ජනවාරි මස 29 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:57 සිට 09:26 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:49 සිට 21:20 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2018 ජනවාරි මස 30 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:21 සිට 16:50 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:26 සිට 04:58 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 Comment |   3,836,845 Views