අද දවස ඔබට කොහොමද?
2019 පෙබරවාරි මස 22 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:26 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:54 සිට 12:24 දක්වා.
රාත්‍රී 22:53 සිට 00:24 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2019 පෙබරවාරි මස 23 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:26 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:25 සිට 10:54 දක්වා.
රාත්‍රී 21:23 සිට 22:53 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2019 පෙබරවාරි මස 24 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:25 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:52 සිට 18:21 දක්වා.
රාත්‍රී 04:54 සිට 06:25 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2019 පෙබරවාරි මස 25 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:25 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:54 සිට 09:24 දක්වා.
රාත්‍රී 19:53 සිට 21:23 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2019 පෙබරවාරි මස 26 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:25 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:23 සිට 16:53 දක්වා.
රාත්‍රී 03:24 සිට 04:54 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2019 පෙබරවාරි මස 27 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:24 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:23 සිට 13:53 දක්වා.
රාත්‍රී 00:30 සිට 01:54 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2019 පෙබරවාරි මස 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:24 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:53 සිට 15:22 දක්වා.
රාත්‍රී 01:53 සිට 03:24 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ