අද දවස ඔබට කොහොමද?
2018 දෙසැම්බර් මස 12 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:12 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:56 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:03 සිට 13:32 දක්වා.
රාත්‍රී 00:03 සිට 01:35 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2018 දෙසැම්බර් මස 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:12 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:56 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:32 සිට 14:59 දක්වා.
රාත්‍රී 01:36 සිට 03:09 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2018 දෙසැම්බර් මස 14 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:13 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:57 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:37 සිට 12:05 දක්වා.
රාත්‍රී 22:33 සිට 00:05 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2018 දෙසැම්බර් මස 15 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:13 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:57 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:09 සිට 10:38 දක්වා.
රාත්‍රී 21:01 සිට 22:33 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2018 දෙසැම්බර් මස 16 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:13 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:58 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:30 සිට 17:58 දක්වා.
රාත්‍රී 04:42 සිට 06:14 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2018 දෙසැම්බර් මස 17 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:15 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:58 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:42 සිට 09:11 දක්වා.
රාත්‍රී 19:30 සිට 21:02 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2018 දෙසැම්බර් මස 18 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:15 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:58 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:03 සිට 16:31 දක්වා.
රාත්‍රී 03:11 සිට 04:43 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර