අද දවස ඔබට කොහොමද?
2017 ඔක්තෝබර් මස 22 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:53 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:23 සිට 17:53 දක්වා.
රාත්‍රී 04:26 සිට 05:56 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2017 ඔක්තෝබර් මස 23 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:53 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:26 සිට 08:56 දක්වා.
රාත්‍රී 19:23 සිට 20:53 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2017 ඔක්තෝබර් මස 24 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:53 ට
රාහු කාලය
දිවා 14:54 සිට 16:23 දක්වා.
රාත්‍රී 02:56 සිට 04:26 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2017 ඔක්තෝබර් මස 25 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:52 ට
රාහු කාලය
දිවා 11:54 සිට 13:24 දක්වා.
රාත්‍රී 23:54 සිට 01:24 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2017 ඔක්තෝබර් මස 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:52 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:23 සිට 14:53 දක්වා.
රාත්‍රී 01:25 සිට 02:55 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2017 ඔක්තෝබර් මස 27 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:52 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:25 සිට 11:54 දක්වා.
රාත්‍රී 22:23 සිට 23:53 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2017 ඔක්තෝබර් මස 28 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:51 ට
රාහු කාලය
දිවා 08:55 සිට 10:25 දක්වා.
රාත්‍රී 20:53 සිට 22:23 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර