අද දවස ඔබට කොහොමද?
2020 ජනවාරි මස 20 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:15 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:56 සිට 09:25 දක්වා.
රාත්‍රී 19:46 සිට 21:18 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2020 ජනවාරි මස 21 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:15 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:18 සිට 16:47 දක්වා.
රාත්‍රී 03:24 සිට 04:56 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2020 ජනවාරි මස 22 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:21 සිට 13:50 දක්වා.
රාත්‍රී 00:21 සිට 01:53 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2020 ජනවාරි මස 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:50 සිට 15:19 දක්වා.
රාත්‍රී 01:54 සිට 03:26 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2020 ජනවාරි මස 24 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:54 සිට 12:23 දක්වා.
රාත්‍රී 22:50 සිට 00:23 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2020 ජනවාරි මස 25 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:17 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:26 සිට 10:55 දක්වා.
රාත්‍රී 21:20 සිට 22:52 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2020 ජනවාරි මස 26 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:17 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:48 සිට 18:17 දක්වා.
රාත්‍රී 04:57 සිට 06:29 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර