අද දවස ඔබට කොහොමද?
2017 නොවැම්බර් මස 20 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:02 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:30 සිට 08:59 දක්වා.
රාත්‍රී 19:21 සිට 20:52 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2017 නොවැම්බර් මස 21 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
රාහු කාලය
දිවා 14:53 සිට 16:21 දක්වා.
රාත්‍රී 02:59 සිට 04:30 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2017 නොවැම්බර් මස 22 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
රාහු කාලය
දිවා 11:56 සිට 13:25 දක්වා.
රාත්‍රී 23:56 සිට 01:27 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2017 නොවැම්බර් මස 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:24 සිට 14:52 දක්වා.
රාත්‍රී 01:28 සිට 02:59 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2017 නොවැම්බර් මස 24 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:28 සිට 11:57 දක්වා.
රාත්‍රී 22:25 සිට 23:56 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2017 නොවැම්බර් මස 25 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:51 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:00 සිට 10:29 දක්වා.
රාත්‍රී 20:53 සිට 22:24 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2017 නොවැම්බර් මස 26 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:51 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:22 සිට 17:51 දක්වා.
රාත්‍රී 04:33 සිට 06:04 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර