අද දවස ඔබට කොහොමද?
2017 සැප්තැම්බර් මස 20 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:08 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:04 සිට 13:36 දක්වා.
රාත්‍රී 00:04 සිට 01:32 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:08 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:35 සිට 15:06 දක්වා.
රාත්‍රී 01:33 සිට 03:02 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2017 සැප්තැම්බර් මස 22 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:07 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:32 සිට 12:03 දක්වා.
රාත්‍රී 22:34 සිට 00:03 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2017 සැප්තැම්බර් මස 23 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:06 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:01 සිට 10:31 දක්වා.
රාත්‍රී 21:05 සිට 22:34 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2017 සැප්තැම්බර් මස 24 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:06 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:35 සිට 18:05 දක්වා.
රාත්‍රී 04:30 සිට 05:59 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2017 සැප්තැම්බර් මස 25 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:05 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:29 සිට 09:00 දක්වා.
රාත්‍රී 19:35 සිට 21:04 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2017 සැප්තැම්බර් මස 26 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:05 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:03 සිට 16:31 දක්වා.
රාත්‍රී 03:00 සිට 04:29 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර