අද දවස ඔබට කොහොමද?
2018 අප්‍රේල් මස 20 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:01 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:37 සිට 12:10 දක්වා.
රාත්‍රී 22:42 සිට 00:09 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2018 අප්‍රේල් මස 21 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:01 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:04 සිට 10:37 දක්වා.
රාත්‍රී 21:14 සිට 22:41 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2018 අප්‍රේල් මස 22 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:01 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:46 සිට 18:18 දක්වා.
රාත්‍රී 04:32 සිට 05:59 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2018 අප්‍රේල් මස 23 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:31 සිට 09:04 දක්වා.
රාත්‍රී 19:46 සිට 21:14 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2018 අප්‍රේල් මස 24 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:14 සිට 16:16 දක්වා.
රාත්‍රී 03:04 සිට 04:31 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2018 අප්‍රේල් මස 25 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:09 සිට 13:41 දක්වා.
රාත්‍රී 00:09 සිට 01:36 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2018 අප්‍රේල් මස 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:41 සිට 15:13 දක්වා.
රාත්‍රී 01:35 සිට 03:03 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ