අද දවස ඔබට කොහොමද?
2019 අප්‍රේල් මස 20 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:01 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:05 සිට 10:38 දක්වා.
රාත්‍රී 21:14 සිට 22:42 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2019 අප්‍රේල් මස 21 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:01 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:46 සිට 18:18 දක්වා.
රාත්‍රී 04:32 සිට 05:59 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2019 අප්‍රේල් මස 22 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:01 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:32 සිට 09:04 දක්වා.
රාත්‍රී 19:46 සිට 21:14 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2019 අප්‍රේල් මස 23 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:13 සිට 16:46 දක්වා.
රාත්‍රී 03:04 සිට 04:32 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2019 අප්‍රේල් මස 24 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:08 සිට 13:41 දක්වා.
රාත්‍රී 00:08 සිට 01:36 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2019 අප්‍රේල් මස 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:40 සිට 15:13 දක්වා.
රාත්‍රී 01:36 සිට 03:03 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2019 අප්‍රේල් මස 26 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:35 සිට 12:08 දක්වා.
රාත්‍රී 22:40 සිට 00:08 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන