අද දවස ඔබට කොහොමද?
2017 මැයි මස 29 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:26 සිට 09:00 දක්වා.
රාත්‍රී 19:48 සිට 21:14 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2017 මැයි මස 30 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:15 සිට 16:49 දක්වා.
රාත්‍රී 03:00 සිට 04:27 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2017 මැයි මස 31 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:07 සිට 16:49 දක්වා.
රාත්‍රී 03:00 සිට 04:27 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත